Privacy Policy

Algemeen
Fototainer respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons bedrijf wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Fototainer verwerkt.

(Contact-)gegevens
Fototainer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De contactgegevens van Fototainer staan hieronder vermeld.

Contactgegevens:

Website: www.fototainer.nl

Adres: Torenallee 20, 5617BC Eindhoven

Telefoonnummer: +31 40 400 28 10

Thijs Groenhuis is de contactpersoon van Fototainer. Hij is bereikbaar via info@fototainer.nl en op telefoonnummer 040 – 400 28 10.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fototainer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, telefonisch aan ons doorgeeft etc;
 • Locatiegegevens;
 • Bankrekeningnummer;
 • Foto(‘s);

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website, dienst en/of product heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders en/of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan direct contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fototainer verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, de dienstverlening te kunnen uitvoeren, de dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene(n) te kunnen communiceren. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Fototainer.

Fototainer verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling en het innen van facturen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder(s) en/of andere marketing – en communicatieactiviteiten;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Om de met u gesloten overeenkomst en/of verkregen opdracht uit te kunnen voeren;
 • Fototainer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk of op een andere juridische grond toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Voor een eventuele werving en selectieprocedure (sollicitanten);
 • Toesturen van persoonsgegevens op verzoek van de opdrachtgever;
 • Plaatsten van foto’s op de website ter uitvoering van de verkregen opdracht en/of als extra serviceverlening.

Grondslag van de verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens verwerkt Fototainer omdat deze door u als betrokkene(n) op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Fototainer verwerkt de genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Een wettelijke verplichting;
 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verkregen toestemming van betrokkene(n) of
 • een gerechtvaardigd belang.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Fototainer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fototainer) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fototainer bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fototainer verkoopt uw gegevens niet aan derde(n) en verstrekt deze persoonsgegevens uitsluitend aan derde(n) indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een (sub)verwerkersovereenkomst om te zorgen dat zij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens zorgen als wij deze garanderen in dit privacy statement.

Door Fototainer ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens geheel zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fototainer gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u richten naar onderstaande contactgegevens. U ontvangt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, van Fototainer een reactie op uw verzoek.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Fototainer aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan wettelijke bewaartermijnen.

U kunt uw privacy rechten uitoefenen door uw verzoek(en) te richten aan:

Contactpersoon: De heer Thijs Groenhuis

Email: info@fototainer.nl

Adres: Torenallee 20, 5617BC Eindhoven

Telefoonnummer: +31404002810

Om er zeker van te zijn dat het verzoek voor het uitoefenen van uw recht door u is gedaan, vragen wij u ter verificatie een kopie van uw identiteitsbewijs bij uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Fototainer neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Fototainer hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de huidige stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Fototainer gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Fototainer in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Aanpassing privacy statement
Fototainer heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van dit privacy statement worden op de website van Fototainer gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Dit privacy statement is in november 2018 vastgesteld.